Материалы
МОКУРОКУ

Мокуроку

Список техник

Дата публикации

6 мая, 2022

Додзё

ул. Плещеева, д. 3, Москва

Запись на тренировки

+7 (906) 790-81-72

Список техник всех школ, открыто изучаемых в Будзинкан

Takagi Yoshin Ryu Jutaijutsu

Koto Ryu Koppojutsu

Gyokko Ryu Koshijutsu

Shoden no Maki

Omote Gata
(Beginning Forms)

Kasumi Dori
Do Gaeshi
Karame Dori
Kyo To
Kata Mune Dori
Ryo Mune Dori
Oi Kake Dori
Kaigo Kudaki
Iki Chigai
Yui Gyaku
Ran Sho
Ken Nagashi
Hiza Guruma

Shoden no Kata Ura Gata
(Reverse Beginning Forms)

Ate Komi
Gyaku Dori
Menbu
Gyaku Dori
Ryo Ashi Dori
Menbu
Keri Komi
Kata Mune Dori
Ryo Mune Dori
Ryo Ashi Dori
Tengu Dori
Kaigo Kudaki
Hiki Taoshi
Tsuki Taoshi
Ude Ori
Hiki Komi
Nagashi
Keri Komi
Ude Ori
Eri Jime

Eri Jime Kata
(Strangling Forms)

Hon Jime
Gyaku Jime
Ude Jime
Iheki Jime
Itami Jime
Oshi Jime
Gyaku Oshi Jime
Suwari Jime

Chuden no Maki

Sabaki Gata
(Middle Scroll)

Kata Mune Dori
Ryo Mune Dori
Oni Kudaki
Seoi Tan
Koshi Nage Tan
Ude Ori
Sakate Nage
Kimon Nage
Ate Nage
Kocho Dori

Tai no Kata
(Body Forms)

Koshi Guruma
Yottsude
Yottsude Kuzushi
Keito
Koshi Ori
Koshi Nagare
Kumoi Gaeshi
Ryote Gake
Sui Ryu
Ryu Setsu
Echigo Kuzushi
Kasasagi
Hyo Tsui
Tsuta Karame
Tatsu Otoshi

Okuden no Maki

Shirabi Gata
(Upper Scroll)

Gai Do
Kuruma Gaeshi
Ten Gaeshi
Narare Dori
Yama Otoshi
Tomo Arashi
Sode Guruma
Ryo-te Gake
To Sai
Sue Otoshi
Tai Kudaki
So Fu
Gyaku Dori
Rampu
Fusetsu

Moguri Gata
(Lower Scroll)

Gokuraku Dori
Jigoku Dori
Tama Kudaki
Hicho Dori
Oni Buse
Inazuma Nage
Mizu Dori
Rai Setsu
Tai Otoshi
Moguri Dori
Moguri Nage

Shoden Gata

Yoku to
O gyaku
Ko yoku
Shi to
Ho soku
Ho teki
Sha to
Ke to
Saku geki
Tan geki
Batsu gi
Setto
Shi haku
Kyo gi
Kak ko
Ura Nami
Ten chi
Kata maki

Chuden Gata

Hi da
Hi saku
Hi cho
Hi to
Kappi
Monpi
Sui to
Go hi
Heh hi
Teki gaeshi
Ko to
Kaku hi

Okuden Gata

San to
San to
Ko to
Shinsen
Kompi
Jo setsu
So setsu
So to
Ko ki
Kimon
Ransetsu
Ura Kimon

Hekito Gata

Soku boku
Boku hen
Damara
Shuriki
Kiibo
Batsu yu
Seki ryoku
Kuahi

Kaiden Gata

Goshin
Ichi nen
Katsu gan

Sanshin no Kata

Chi no kata
Sui no kata
Ka no kata
Fu no kata
Ku no kata

Taihenjutsu Mutodori no Kata

Hira no kamae
Ichimonji no kamae
Jumonji no kamae

Moto Gata

Sayu Ichimonji no kata
Sayu Hicho no kata
Sayu Jumonji

Torite Kihon Gata

Sono Ichi
Sono Ni
Sono San
Sono Yon
Sono Go
Sono Roku
Sono Nana
Sono Hachi
Sono Ku
Sono Ju

Joryaku no Maki

Koku
Renyo
Danshu
Danshi
Saka Nagare
Keo
Hane bi
Keto
Yubi kudaki
Ketsumyaku
Sakketsu
Teiken

Churyaku no Maki

U jaku
Seito
Dashin
Ko rai
Hosen
Ko
Shien
Ho ryaku

Geraku no Maki

Shun u
Shun soku
Ichi geki
Kaisoku
Ko ryaku
Iai fuji
Shin gan
Fu u

Shinden Fudo Ryu

Togakure Ryu Ninpo
Happo Biken

Dakentaijutsu

Ten no Kata

Nichi Geki
Gekkan
Fubi
Uryu
Unjaku·Hibari
Setsu Yaku·Setsuyo
Musan
Karai

Chi no Kata (Suwari Gata)

Riken
Shinken
Raiken
Henkyo
Issen
Haken·Akuken
Kenkon
Suiryu

Shizen Shigoku no Kata

Tai Nagashi
Kobushi Nagashi·Ken Nagashi
Fubatsu
Ryote Gake
Kasasagi
Suzu Otoshi
Kasumi Otoshi
Roto
Fudo
Ugari
Fukan·Fuki
Shizen

Jutaijutsu

Kamae

Za Kamae (Fudoza·Karafu)
Hira Ichimonji no Kamae
Seigan no Kamae
Katate Seigan no Kamae
Shizen no Kamae

Shoden no Kata

Kata Mune Dori
Gyaku Kata Mune Dori
Gyaku Kata Mune Dori Ude Ori
Matsu Kaze
Matsu Kaze Ryote Waza·Nage
Ryuko
Ryuko Ashi Gata
Gedan Gake
Gedan Harai Goshi
Ude Ori
Ude Ori Kyu In
Kimon Dori
Kimon Koshi Nage
Jinchu Nage
Jinchu Koshi Otoshi
Koromo Gaeshi
Koromo Gaeshi Osae Komi
Saka Otoshi
Saka Otoshi Kasumi
Satani Nage
Satani Nage Gyaku
Katate Otoshi
Katate Otoshi Osae Komi
Gyaku Nage
Gyaku Nage Osae Komi
Gokuraku Otoshi
Gokuraku Otoshi Ude Ori

Chuden no Kata

Fu Setsu
Tama Otoshi
Ugo
Midari Dori
Tsuki no Wa
Kocho Dori
Kasa Harai
Kaku Sei
Kasumi Gake
Ryo Yoku
Utsushi Dori

Okuden no Kata

Hyo Fu
Goja Dori
Te Ate
Ganka
Tatsu Maki
Furoshi Nage
Suichu Shiai no Waza
Yama Arashi
Bai Setsu

Ninpo Taijutsu

Santo Tonko no Kata

Kata ude tonso kata
Migi ude tonso gata
Hidari ude tonso kata
Hidari migi tonso gata
Hidari tonso gata
Kubisugi tonso kata
Migi tonso gata
Migi te kubi sugi tonso gata
Atekomi tonso kata
Kote uchi tonso kata
Migi uchi tonso gata
Sayu kumogakure kata
Kosei kirigakure kata
Happo kirigakure kata

Shinobi Gaeshi Gata

Shige Gaeshi
Shige Dori
Yoko Nagare
Ushiro Nagare

Kenjutsu

Kamae

Ichi no kamae
Seigan no kamae
Chudan no kamae
Gedan no kamae
Tosui no kamae
Hasso no kamae
Kasumi no kamae
Totoku hyoshi no kamae

Happo Biken

Hi ryu no ken
Kasumi no ken
Muso ken no kamae (ura nami)
Dato no ken
Issen no ken
Raiko no ken
Itto nage
Itto giri
Kiri kaeshi
Sutemi
Metsubushi
Kage no itto
Shinobi iai
Te no uchi
Sageo gata sono ichi
Sageo gata sono ni
Tai wari itto (itto ryu dan)

— The Kukishin Ryu Branches —

Kukishin Ryu Taijutsu

Kukishinden Happo Biken Dakentaijutsu
(Yoroi Kumi Uchi)

Kukishin Ryu Bojutsu

Kamae-gata
Omote-kamae
Hira ichimonji
Yoko ichimonji
Shi no ichimonji

Ura-kamae

Kachimi
Seigan
Hichyo

Kihon-gata

Katamune dori
Kata kudaki
Hikikomi
Uchi ashi kase
Soto ashi kase
Soto ashibarai
Migi maedate
Hidari maedate

Omote no kata

Kasumidori
(ura gata) Atekomi / Udeori / Erijime
Do gaeshi
(ura gata) Udeori / Erijime / Ryouerijime
Karamedori
(ura gata) Hikitaoshi / Ashiori / Mukounage
Oikakedori
(ura gata) Ashiori / Tengudori / Yokotobi
Hizaguruma
(ura gata) Ude ori / Atekomi / Erijime
Kobushinagashi
(ura gata) Hikikomi / Udeori / Atekomi
Sayu
(ura gata) Atekomi / Ushironage / Temakura
Midareuchi
(ura gata) Atekomi / Udeori / Hikitaoshi
Katamunedori
(ura gata) Udeori / Tsukitaoshi / Gyakudaoshi
Ryoumunedori
(ura gata) Ude ori / Jyumonji / Ryogakenage
Ikichigai
(ura gata) Ateiri / Osaekomi / Mawashidori
Tengudori
(ura gata) Ashiori / Tsukitaoshi / Atedaoshi
Makikomi
(ura gata) Osaekomi / Ateiri / Gyakuiri

Supplementary techniques

Kaigokudaki / Atekomi / Ushironage / Makigaeshi / Utsushidori

Udeori Hijiotoshi Shizuminage
Sabaki no kata

Katamune dori
Ryomune dori
Kaigo kudaki
Onikudaki
Katate guruma
Koromo gaeshi
Seoi nage
Koshi nage

Shime-no-kata

Erijime
Mawashijime
Katatejime
Ryote jime
Gyakute jime
Ryouzuri
Wakizuri
Udezuri

Tai-no-kata

Koshiguruma
Yotsude
Horagaeshi
Udenagare
Kasasagi
Ryoutedome
Mizunagare
Ryusetsu
Tsubamegaeshi
Kocyonage or Kocyodori
Hukubeotoshi or Fukubegaeshi
Hushya

Mutodori

Katate otoshi
Ichimonji
Shizumi nage
Ushiro dori
Hira ichimonji
Seigan
Tsuka kudaki
Matsuba otoshi

Daisho sabaki

Katamune dori
Ryomune dori
Ryote gake
Kimo kudaki
Uma dome
Tsuka nagare
Sode guruma
Nagashi dori

Shirabe no kata

Tobichigai
Kurumagaeshi
Kazadori
Raiotoshi or Sakagaeshi
Gyakunage
Ameotoshi
Amagaeshi or Amaotoshi
Takiotoshi
Komagaeshi

Sensudori

Katateotoshi
Ichimonji
Shizuminage
Ushirodori
Hiraichimonji
Seigan
Tsukakudaki
Matsubaotoshi

Teppan

Jyohu
Jyorai
Jyoryu

Moguri no kata

Gokuraku otoshi
Jigokunage or Jigokudori
Tamakudaki
Oukoku
Onibuse
Inazumadori
Mizudori
Raisetsu
Gorin-otoshi or Taiotoshi

Kihon Kamae Gata
(Goho no kamae)

Hira no kamae
Hira Ichimonji no kamae
Seigan no kamae
Katate Hicho no kamae
Kosei no kamae

Shoden Gata

Sei On
Sui Yoku
Suisha
Kubiwa
Ho Setsu
Iso Arashi
Fubuki
Kata Ho
Tatsumaki

Chuden Gata

Ura Nami
Ten Chi
Kata Nami
Kasumi Gake
Tatsu no Se
Shio Kaze
Yama Arashi
Ryu Fu / Yanagi Kaze
Tatsu Nami
Tora-o / Kobi
Ju Gan
Shiho Dori

Sabaki Gata

Ara Koma
Shika Ashi / Kai Soku
Chiku Sei
Yume Makura
Suso Sabaki
Iso Gaeshi
Kaze Harai / Fu Shoku
Kuruma Dori
Kimon
Ura Kimon
Uki Mo·Uki Ho
Ran Pu·Ran Fu

Okuden Gata

Fu Setsu / Fu Un
Gon Gi / Ken Gi
Kaeshi Waza
Oni Otoshi / Ki Raku
Iwa Kudaki
Setto / Setsu To
Goto / Roto
Do Fu
Oni Kudaki / Oni Otoshi
Ryu Fu / Yanagi Kaze
Tachi Uchi
Hane Taoshi

Shirabe Moguri Gata

Moguri Dori
Sharin
Ko Fuki / Ko Fuku
Ryu Fuku
Tobi Chigai
Yama Otoshi
Teki Otoshi
Heito
Musasabi
Tama Nage
Gyaku Nage
Uchi Harai

Reiho
Jorei
Kirei

Kamae

Gorin no Kamae

Jodan & Gyaku-Jodan no Kamae
Chudan no kamae
Gedan no kamae
Hira Ichimonji no kamae
Yoko Ichimonji no kamae

Other Kamae

Seigan no Kamae
Tenchi no kamae
Gyaku Tenchi no kamae
Tenchijin no kamae
Gyaku Tenchijin no kamae

Kihon Gata
(Furikata)

Ukemi
Men Uchi
Kote uchi
Do Uchi
Sune Uchi
Yokomen Uchi
Tsuki
Hane Age

Hanbo (Jojutsu)

Tsuki Iri
Kasumi Uchi (Yokomen Uchi)
Koshi Ori
Ate komi
Ate Gaeshi
Kote Gaeshi
Katate Dori ( Kotemaki Hazushi)
Ryote Dori
Maki Hazushi
Ryote Karame
Katate Karame
Katamune Dori
Eri Dori
Juji Dori
Ashikake Daoshi
Ushiro Dori
Karame Uchi (Kiri no Ichiyo)
Ke Age
Gorin Kudaki (Kote Suso Harai)
Tsuki Komi Otoshi
Uke Nagashi
Kiri Otoshi
Mawari Dori
Shiraha Dori
Karame Dori

Bojutsu Omotegata

Goho Buri
Ura Goho

Kuji no Kata:

Sashiai (Dai Ippo)
Funahari (Dai Niho)
Tsuru-no-issoku (Dai Sanpo)
Suso Otoshi (Dai Yonpo)
Ippon Sugi (Dai Goho)
Kage no Ippon (Dai Roppo)
Taki Otoshi (Dai Nanaho)
Koku (Dai Happo)
Kasa no Uchi (Dai Kyuho)

Chugokui

Tachi-otoshi
Harai
Kote tsuke
Mukouzume
Keage
Uchitome
Tsukeiri
Gorinkudaki
Tenchijin
Maehiro
Ryougote
Uranami
Tamagaeshi
Sayu

Gokui-no-kata

Jyuji-Roppou-Kujidome
(also called Jyumonji-Kujidome)

Kaiden-gata

Bouyose
Karamedori
KujiHiryu

Kukishin Ryu Sanjakubojutsu (hanbojutsu)

Kukishinden Happo Biken Yarijutsu (Sojutsu)

Kukishinden Happo Biken Kenpo

Sanshin no kamae

Kata yaburi no kamae
Munen muso no kamae
Otonashi no kamae

Shoden no kata

Katate uchi
Tsuki otoshi
Uchi waza
Nagare dori
Kasumi gake
Iki chigae
Kao kudaki
Ate kaeshi
Saka otoshi

Chuden no kata

Kote gaeshi
Saka otoshi
Harai waza
Soto waza

Okuden no kata

Hane otoshi
Mata gake
Kote harai

Reiho

Jinba Rei (Tachi Rei)
Jinba Rei (Za Rei)

Kamae

Seigan
Ryusui
Chudan
Jodan
Yari Gedan
Taihen no kamae

Kaisetsu Gata

Kanpo
Shiho Waza
Hicho Ho·Hicho Kaku
Hitotsuki Aiho
Ichiju Santo·Itto Santo
Hatsu Sai·Hassai
Hiso
Tenchi Kaku
Happo Yaku

Gokui Gata (Kasumi Gata)

Ichimonji
Kiku Sui
Maki Cho·Kancho
Oni Sashi·Kisasu
Hiryu
Tsuki Buse · Toppo Ku
Kage Cho
Mitsu Dama·Satsu Gyoku
Nanamon Ha·Nanamai Ba·Kyoha

Menkyo Kaiden Hencho Gata

Yoko Taoshi·Oto
Ryuto·Ryuzu
Tomoe
Kugi Nuki·Chogi
Arashi
Shin Myo
Taki Otoshi
Yoko Nage
Tate Nage
Nichi Getsu

Kamae Gata

Gedan no Kamae
Chudan no Kamae
Seigan no Kamae
Ichi no Kamae
Tenchi no kamae
Hasso no Kamae (Tenchi Hasso no kamae)
Daijodan no Kamae (Jodan no kamae)
Kasumi no Kamae

Hiken no Ho

1 Tsuke-Komi
Sayu Gyaku
2 Tsuki-Kake
Sayu Gyaku
3 Kiri-Age
Sayu Gyaku
4 Kiri-Sage
Sayu Gyaku
5 Kasugai Dome (Kinshi)
Sayu Gyaku

6 Kocho-gaeshi
Sayu Gyaku
7 Shiho Giri
Sayu Gyaku
8 Happo-Giri
Sayu Gyaku
9 Tsuki no Wa
Sayu Gyaku
10 Fudo no Ken
11 Engeki-Buchi
12 Himyo-Ken

Kukishinden Happo Biken Rokushakubojutsu

Kukishinden Happo Biken Naginata-jutsu

Kukishinden Happo Biken Bisento-jutsu

Reiho

Za Rei
Ritsu Rei

Kamae

Jodan no Kamae
Chudan no Kamae
Gedan no Kamae
Hira Ichimoji no Kamae
Ichimonji no Kamae
Seigan no Kamae
Tenchijin no Kamae
Ihen no Kamae
Kyohen no Kamae

Kihon Gata

Ukemi gata
Ashi barai
Shiho bo furi gata
Men uchi harai gata
Tsuki hane Gata

Sabaki Gata

Goho
Ura Goho
Sashi Ai
Funa Bari
Tsuru no Issoku
Ura Issoku
Suso Otoshi
Ura Suso Otoshi
Ippon Sugi
Taki Otoshi
Koku
Kasa no Uchi
Tachi Otoshi
Harai
Kote Tsuke
Muko Zume
Keri Age
Uchi Dome·Geki Ryu
Tsuke Iri
Gorin Kudaki
Ten Chi Jin
Mae Hiro
Ryo Kote
Ura Nami
Tama Gaeshi
.

Bi-Naginata-jutsu

Juji no Kamae

Seigan no Kamae
Naka Seigan no Kamae
Hira Ichimonji no Kamae
Yoko Ichimonji no Kamae
Hasso no Kamae

Kyu ho

Nagi Taoshi
Tsuri Age·Sukui Age
Hataki Taoshi
Ashi Barai
Hane Taoshi
Kuri Dashi
Zengo Nagi
Sashi Chigai
Tobi Kiri

Kata

Oshin
Kaku Gyaku
Chikusha
Nami Ba
Batto
Gisen
Shinto
Seito
Miken

Kukishinden Happo Biken Juttejutsu

Kukishinden Happo Biken Kodachi-jutsu

Kukishinden Happo Biken Jojutsu

Jutte Karade Kamae

Muso no kamae
Mizu Tori
Ichi no kamae
Seigan no kamae
Ten no kamae

Juppo Sessho no Jutsu

Kiri no Ichi-yo
Rakka
Gorin Kudaki
Mizu Tori
Mawashi Dori

Kamae

Seigan no kamae
Naka Seigan no kamae
Shizen no kamae

Kata

Hicho no Ken (3 ura gata)
Shishi Geki (2 ura gata)
Juji Ken (2 ura gata)

Kamae

Hira Ichimonji no kamae
Chudan no kamae
Seigan no kamae
Gedan no kamae
Tenchijin no kamae
Ihen no kamae


Kata

Jumonji
Roppo
Kyuho
Hiryu
Tsuke iri
Kasumi gake
Ude gake
Kote gaeshi
Tachi otoshi