Материалы
Свиток стратегий Неба, Земли и Человека

Позиции Камаэ

Дата публикации

6 мая, 2022

Додзё

ул. Плещеева, д. 3, Москва

Запись на тренировки

+7 (906) 790-81-72

Tenchijin Ryaku No Maki

Свиток стратегий Неба, Земли и Человека

Эти техники содержат основы Будзинкан Будо Тайдзюцу. Техники взяты из 9 школ, входящих в Будзинкан и являются основой для дальнейшего обучения всех изучающих Будзинкан Будо. Тен Ти Дзин Ряку но Маки был составлен Масааки Хацуми, 34 патриархом школы Тогакурэ рю и основателем Будзинкан.

Ten Ryaku No Maki — «Свиток стратегии Неба»

Bujin shoku to seikatsu
Junan Taiso to Kokyuho
Ryutai Undo
Kokyuho
Shinkokyu San’aun
Taihenjutsu
Kaiten
Shiho Tenchi Tobi
Zenpo Ukemi Gata to Ryusui
Zenpo Ukemi
Yoko Nagare
Tare Nagare
Koho Ukemi
Shinken Gata Taihenjutsu
Taihenjutsu Mutodori Gata
Hira no Kamae
Ichimonji no Kamae
Jumonji no Kamae
Ukemi no jutsu to Ankoku toshijutsu
Kamae to sono kata
Fudoza
Ryuhyo
Ryuhyo Fusetsu
Shizen
Hoko
Doko
Jumonji
Hicho
Ichimonji
Ihen
Hira
Kosei
Shoten no jutsu
Uke Nagashi
Jodan
Gedan

 

Ho Ken Ju Roppo (16 Striking Treasures)

Kikaku Ken or Zu Tsuki (Demon horn strike)

Shuki Ken elbow smash (waking-up arm strike)

Fudo Ken or Kongo Ken (immovable forefist strike)

Kiten Ken or Shuto (wake-up rolling strike)

Shi Shin Ken (finger needle strike)

Shi Tan Ken (fingertip strike)

Shako Ken (claw strike)

Shi To Ken or Boshi Ken (thumb drive fist)

Shikan Ken (extended knuckle fist)

Koppo Ken (thumb knuckle fist)

Happa Ken (eight leaves strike)

Soku Yaku Ken (sole of foot)

Zenpo geri — forward kick

Sokuho geri — sideways kick

Koho geri — backwards kick

Tobi geri — jumping kick

Soku Gyaku Ken (tips of toes)

Tai Ken (any part of body)

Shizen Ken (natural weapons)

 

Sanshin no Kata
Chi no Kata
Sui no Kata
Ka no Kata
Fu no Kata
Ku no Kata
Kihon Happo
Koshi Dai — Ippo — Dai — Sanpo
Ichimonji no Kata
Hicho no Kata
Jumonji no Kata
Torite Gata Dai Ippo — Dai Goho
Omote Gyaku Dori
Ura Gyaku Dori
Hon Gyaku Dori
Musha Dori
Ganseki Nage
Kyusho to Kiai
Koppojutsu Kinketsu Teisoku Kasho Meisho

Chi Ryaku No Maki — «Свиток стратегии Земли»

Keri
Sokuyakuken
Sokuyakuken Ten no Keri
Sokugyakuken Ten no Keri
Omote Sokugyakuken
Omote Sokugyakuken Ten
Sokuyaku Suiteiken
Sokuyaku Tenken
Sokuho Geri
Naname Koho Tenchijin Geri
Koken
Koho Geri
Kagi Koho Geri
Kumite
Sokki Hentenken
Keri ni Taisuru Uke Kata
Keri Kudaki
Taihen
Tsure Yuki
Kyoto (Takagi Yoshin ryu)
Ashi Dori
Keri no Tai Dori
Ken no Tsukai Kata, Inashi Gata
Henkaken
Itami Uchi
Tsukami Dori
Itami Osae / Itami Dori
Kogeri Henka
Ken Nagashi — Tedama Dori
Aite to Kumu Koko Kogamae
Tehodoki
Ryote Hodoki
Oyo Goroshi — Ko Goroshi
Take Ori
Omote Take Ori
Ura Take Ori
Omote — Ura Oni Kudaki
Muso Dori
O gyaku to Henka
Shime Waza
Gyaku Jime
Hon Jime
Mimi Jime
Sankaku Jime
Itami Jime
Ryo Ude Jime
Do Jime — Kubi Jime
Katate Dori Kubi Jime
Kubi Ura Jime
Sei On Jime
O gyaku Jime
Koroshi Jime
Jigoku, Gokuraku, Yume no Makura
Ana Otoshi
Nage / Throws
Harai — Koshi & Harai — Otoshi
Gyaku Nage
Taki Otoshi
Gyaku Taki Otoshi
Kubi Dori Taki Otoshi
Osoto Nage to Hiki Otoshi
Uchi Mata & Uchi Gake
Hane Age
Itami Ken Nage
Kimon Nage
Kiri Nage
Amado Nage
Nage ni Taisuku Waza
Okyo
Zu Dori
Shomen Dori
Atto
Tohi
Metsubushi
Fuki
Ransetsu to Soto
Sutemi Nage — Tomoe Geri Kara Tawara Mawashi
Kuki Nage

Jin Ryaku No Maki — «Свиток стратегии Человека»

Kumi Uchi
Ashirau Ippo — Yonho
Musan
Rakurai
Chikusei
Fudo
Koku
Konpi
Hito
Kappi
Gyaku Ryu
Kata Maki
Koyoku
Renyo
Shiho Dori
Kasasagi
Ko
Gyakko
Ko — Gyaku Otoshi
Josei Goshin jutsu
Roto
Hane Kujiki
Ryoyoku
Shinsen
Ichi Tai Tasu
Shinken Shiraha Dome to Shira Dori
Muto Dori Kata
Sekiryoku
Koryo
Chingan
Hisaku
Fumo
Bakko
Muko Dori
Shika Ashi
Shuriki
Akuken
Gokuraku
Fudo
Shiraha Dome
Shiraha Dori
Toteki jutsu
Tsubute & Kurumi
Ishi Nage
Senban Nage
Metsubushi
Ita Shuriken (Hira Shuriken)
Kakushi Buki
Shuko
Tekko
Ashiko
Nekote, Tsunoybi
Te no Naka
Doku Kokeshi
Shiden Gokui